Tai chi

https://padlet.com/jktek26/taichichuan26      password taichichuan

 

 http://hua-bae.fr/

http://www.ipfamilytaichi.org/

Autre 

https://padlet.com/jktek26/shiatsu                         password shiatsumdo.c